Szukaj

Regulamin konkursu Mikołajkowego

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają:

1. „Organizator” – organizatorem Konkursu oraz wydającym nagrody jest Adam Żarko Consulting NIP 113-24-90-579, Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej, kod pocztowy 02-972.

2. „Fundator” – Fundatorem nagród oraz podmiotem wydającym nagrody jest Adam Żarko Consulting NIP 113-24-90-579, Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej, kod pocztowy 02-972.

3. „Konkurs” – Konkurs „Wybierz co wygrasz” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisów internetowych www.facebook.pl oraz www.instagram.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z ww. serwisami. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.

4. Konkurs trwa od dnia 06.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, posiadająca aktywne konto na portalu Instagram lub Facebook.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook, spełniającego warunki serwisu oraz zaakceptowanie przez Uczestnika warunków regulaminu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres sklep@le-moor.pl

5. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki LeMoor.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram oraz Facebook.

3. Na stronie internetowej https://www.facebook.com/LeMoorPL/ oraz https://www.instagram.com/le_moor.pl/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. Zadaniem Użytkownika jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi na zadanie zawarte w treści postu.

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook.

5. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić komentarz lub zdjęcie odpowiadające na zadanie konkursowe zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/LeMoorPL/ oraz https://www.instagram.com/le_moor.pl/:

Hoł Hoł Hoł Nasz Mikołaj już się nie może doczekać, aż rozda Wam prezenty, więc zapraszamy do zabawy Wejdź na www.le-moor.pl

i wybierz swój prezent Wklej link do produktu w komentarzu i napisz, dlaczego wybrałaś ten produkt Zaproś 3 koleżanki do zabawy Miło nam będzie, jeżeli polubisz nasz profil i udostępnisz post konkursowy Na Wasze komentarze czekamy do 11 grudnia! Powodzenia!

oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika poprzez przesłanie oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie Adam Żarko Consulting NIP 113-24-90-579, Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej, kod pocztowy 02-972, moich danych osobowych w celach związanych z realizacja konkursu i wydaniem nagród. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, ze zapoznałem się z warunkami regulaminu i akceptuję jego postanowienia” w wiadomości prywatnej do profilu LeMoor na portalu Instagram lub Facebook.

6. Komentarze umieszczane pod postami, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Post konkursowy będzie zawierał link do Regulaminu.

7. Użytkownik może zamieścić dowolną ilość komentarzy odpowiadających na zadanie konkursowe, jednak może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę podczas trwania całego konkursu.

8. Zamieszczone odpowiedzi nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, odpowiedzi pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

10. Od decyzji w przedmiocie wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego Regulaminu.

11. Kolejność dodawania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.

12. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu tj. po 17.05.2020 r. nie będą brane pod uwagę.

13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Instagram lub Facebook, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

15. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail sklep@le-moor.pl

16. Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

17. Zgłoszenia konkursowe mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz Fundatora w szczególności w ramach kampanii promocyjnych LeMoor, w serwisie Instagram oraz Facebook, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności odpowiedzi i spełniania warunków zadania konkursowego.

2. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie w konkursie 1 nagrody, przyznanej za zgłoszenie w formie komentarza pod postem konkursowym.

3. Zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jedną) wybraną przez siebie nagrodę.

4. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

5. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez wiadomość prywatną wysłaną w odpowiedzi na komentarz biorący udział w Konkursie pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/LeMoorPL/ lub https://www.instagram.com/le_moor.pl/ w serwisie Instagram lub przez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook.

6. W celu wyrażenia chęci otrzymania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi zwrotnej na wiadomość prywatną wysłaną przez profil https://www.facebook.com/LeMoorPL/ lub https://www.instagram.com/le_moor.pl/. Odpowiedź powinna zawierać: adres e-mail, imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz zgodę, o której mowa w §4 ust. 5 niniejszego Regulaminu i powinna być wysłana nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

7. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne poprzez Instagram lub Facebook.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

9. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w okresie 30 dni od dnia wysłania przez Zwycięzcę Konkursu odpowiedzi zawierającej dane, o których mowa w § 5 ust. 7. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a) odmówi przyjęcia nagrody,

b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

10. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Adam Żarko Consulting NIP 113-24-90-579, Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej, kod pocztowy 02-972

(dalej „Fundator”). Dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu.

2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało

a) Imię i nazwisko

b) Adres e-mail

c) Adres wysyłki: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Nr telefonu

4. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów.

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.

7. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnicy mają prawo do:

a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Uczestnikom na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Uczestnicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

b) sprostowania Danych osobowych; Uczestnicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); Uczestnicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie Uczestnika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami Uczestnicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach Uczestnicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Uczestników Danych osobowych, a na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie

Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres pocztowy Administratora danych osobowych lub na adres email Inspektora Ochrony Danych: sklep@le-moor.pl.

8. Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

10. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

11. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

12. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarze wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – dot. odpowiedzi.

3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem / komentarzem.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesyłanych komentarzy w celach związanych z Konkursem na https://www.facebook.com/LeMoorPL/ oraz https://www.instagram.com/le_moor.pl/. Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres sklep@le-moor.pl

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2020 r

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów